1. Tâm lý học

Bạn có muốn là chính mình không?

Từ khóa: chinh_minh, la_chinh_minh, Tâm lý học
Dù muốn hay không thì ta vẫn là ta thôi

Trả lời

Dù muốn hay không thì ta vẫn là ta thôi