Nếu là một nhân vật trong phim ảnh hay trong game thì bạn sẽ là ai?

  1. Phong cách sống

  2. Phim ảnh

  3. Game

Từ khóa: 

phong cách sống

,

phim ảnh

,

game

Cũng còn tùy đó là phim ảnh hay game nào, nhưng nếu được chọn mình muốn thử đóng vai Ngũ A ca trong Hoàn châu cách cách

Trả lời

Cũng còn tùy đó là phim ảnh hay game nào, nhưng nếu được chọn mình muốn thử đóng vai Ngũ A ca trong Hoàn châu cách cách

Là kẻ phản diện, còn là gì còn phải xem ai và phim game nào

Làm phản diện để hành nhân vật chính rồi chết cũng được 🤣