Bạn đã từng thay đổi vì tình yêu như thế nào vậy?

Từ khóa: thay đổi, Tâm sự cuộc sống, Tình yêu
Bỏ thuốc, áo quần màu mè hơn, bỏ hẳn Clear mà chuyển sang Romano :D

Trả lời

Bỏ thuốc, áo quần màu mè hơn, bỏ hẳn Clear mà chuyển sang Romano :D