Bạn hãy cho biết Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu đàm phán phân định Vịnh Bắc Bộ khi nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngày 25tháng 12năm 2000
Trả lời
Ngày 25tháng 12năm 2000
25 tháng 12 năm 2000

từ năm 1974-2000