Bệnh chạy thành tích chạy khen thưởng?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Bạn muốn hỏi về khía cạnh gì của vấn đề này nhỉ? Tiêu đề như trên của bạn chưa phải là một câu hỏi.

Trả lời

Bạn muốn hỏi về khía cạnh gì của vấn đề này nhỉ? Tiêu đề như trên của bạn chưa phải là một câu hỏi.

Minh nghi câu hỏi chính xác ở đây là: cách chữa Bệnh chạy thành tích,chạy khen thưởng,ung thư?