Biên dịch khác phiên dịch như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Điểm nổi sự khác nhau giữa Biên dịch và Phiên dịch là: Phiên dịch viên thì nói bằng miệng còn biên dịch viên thì viết bằng tay ra sản phẩm dịch. Song, cả hai đều đòi hỏi người trong ngành phải có sự đam mê và sự hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ.

Biên dịch và phiên dịch (hay còn gọi là thông dịch) là hai vấn đề liên quan chặt chẽ trong dịch thuật. Tuy nhiên giữa 2 khái niệm này lại có một số điểm khác nhau đặc trưng.

Điểm nổi sự khác nhau giữa Biên dịch và Phiên dịch là: Phiên dịch viên thì nói bằng miệng còn biên dịch viên thì viết bằng tay ra sản phẩm dịch. Song, cả hai đều đòi hỏi người trong ngành phải có sự đam mê và sự hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ.

Kỹ năng cần thiết của người biên dịch

Một điểm quan trọng ở người biên dịch là họ có khả năng hiểu nguồn gốc ngôn ngữ và văn hóa quốc gia của văn bản gốc đó, họ biết sử dụng từ điển chất lượng, nguồn tài liệu tham khảo phù hợp để tạo ra sản phẩm dịch dễ hiểu, rõ ràng, chính xác ở ngôn ngữ đích. Một ví dụ tiêu biểu đó là khi dịch các tài liệu về văn học thì cần người dịch phải có khả năng viết tốt, khả năng biểu đạt ngôn ngữ cao và chính xác.


Kỹ năng cần thiết của người phiên dịch

Phiên dịch viên đòi hỏi phải dịch được cả xuôi lẫn ngược tại chỗ mà không cần sử dụng từ điển hay tài liệu tham khảo bổ sung nào khác tại thời điểm dịch. Người phiên dịch phải có khả năng nghe, nói, khả năng giải thích, diễn đạt tốt. Ngoài ra đòi hỏi ở phiên dịch viên phải có kỹ năng ghi nhớ lời của người nói, đồng thời dịch sang ngôn ngữ đích nhạy bén, một cách tức thời để người nghe có thể hiểu dễ dàng trong khoảng thời gian cho phép.

Trả lời

Điểm nổi sự khác nhau giữa Biên dịch và Phiên dịch là: Phiên dịch viên thì nói bằng miệng còn biên dịch viên thì viết bằng tay ra sản phẩm dịch. Song, cả hai đều đòi hỏi người trong ngành phải có sự đam mê và sự hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ.

Biên dịch và phiên dịch (hay còn gọi là thông dịch) là hai vấn đề liên quan chặt chẽ trong dịch thuật. Tuy nhiên giữa 2 khái niệm này lại có một số điểm khác nhau đặc trưng.

Điểm nổi sự khác nhau giữa Biên dịch và Phiên dịch là: Phiên dịch viên thì nói bằng miệng còn biên dịch viên thì viết bằng tay ra sản phẩm dịch. Song, cả hai đều đòi hỏi người trong ngành phải có sự đam mê và sự hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ.

Kỹ năng cần thiết của người biên dịch

Một điểm quan trọng ở người biên dịch là họ có khả năng hiểu nguồn gốc ngôn ngữ và văn hóa quốc gia của văn bản gốc đó, họ biết sử dụng từ điển chất lượng, nguồn tài liệu tham khảo phù hợp để tạo ra sản phẩm dịch dễ hiểu, rõ ràng, chính xác ở ngôn ngữ đích. Một ví dụ tiêu biểu đó là khi dịch các tài liệu về văn học thì cần người dịch phải có khả năng viết tốt, khả năng biểu đạt ngôn ngữ cao và chính xác.


Kỹ năng cần thiết của người phiên dịch

Phiên dịch viên đòi hỏi phải dịch được cả xuôi lẫn ngược tại chỗ mà không cần sử dụng từ điển hay tài liệu tham khảo bổ sung nào khác tại thời điểm dịch. Người phiên dịch phải có khả năng nghe, nói, khả năng giải thích, diễn đạt tốt. Ngoài ra đòi hỏi ở phiên dịch viên phải có kỹ năng ghi nhớ lời của người nói, đồng thời dịch sang ngôn ngữ đích nhạy bén, một cách tức thời để người nghe có thể hiểu dễ dàng trong khoảng thời gian cho phép.

Phiên dịch và biên dịch là hai vấn đề khác nhau của ngôn ngữ. Nhìn chung, về phiên dịch và biên dịch chỉ khác nhau về phương tiện là: phiên dịch viên thì nói bằng miệng còn biên dịch viên thì dùng văn bản dạng viết.