Hãy nêu định nghĩa nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế là những tư tưởng chính trị, pháp lý mang tính chỉ đạo, bao trùm, có giá trị bắt buộc chung đối với mọi chủ thể luật quốc tế. Trong luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản tồn tại dưới dạng những quy phạm Jus Cogens được ghi nhận ở điều ước quốc tế và tập quán quốc tế. Nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế thực hiện 2 chức năng quan trọng là ổn định quan hệ quốc tế và ấn định khuôn khooe xử sự cho các chủ thể trong quan hệ quốc tế, qua đó tạo điều kiện cho quan hệ quốc tế phát triển.
Trả lời
Nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế là những tư tưởng chính trị, pháp lý mang tính chỉ đạo, bao trùm, có giá trị bắt buộc chung đối với mọi chủ thể luật quốc tế. Trong luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản tồn tại dưới dạng những quy phạm Jus Cogens được ghi nhận ở điều ước quốc tế và tập quán quốc tế. Nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế thực hiện 2 chức năng quan trọng là ổn định quan hệ quốc tế và ấn định khuôn khooe xử sự cho các chủ thể trong quan hệ quốc tế, qua đó tạo điều kiện cho quan hệ quốc tế phát triển.