Thế nào là sản phẩm thông tin và dịch vụ thông tin?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sản phẩm thông tin và dịch vụ thông tin là những khái niệm được sử dụng nhiều trong hoạt động thông tin, thư viện. Sản phẩm thông tin là kết quả của quá trình xử lý thông tin, và là các công cụ giúp cho việc tìm kiếm thông tin. Dịch vụ thông tin là toàn bộ các công việc, hoạt động, quá trình hay phương thức mà cơ quan đưa ra nhằm đáp ứng các loại nhu cầu thông tin của cộng đồng người đọc (người dùng tin). Nguồn tham khảo: 1. Hiện trạng và một số tính chất phát triển của dịch vụ tại các thư viện. http://nlv.gov.vn/nghiep-vu-thu-vien/hien-trang-va-mot-so-tinh-chat-phat-trien-cua-dich-vu-tai-cac-thu-vien.html.- Trần Mạnh Tuấn. 2. Sự khác biệt giữa sản phẩm và dịch vụ. http://kinhtetuanminh.vn/su-khac-biet-giua-san-pham-va-dich-vu/ .- Lưu Đan Thọ.
Trả lời
Sản phẩm thông tin và dịch vụ thông tin là những khái niệm được sử dụng nhiều trong hoạt động thông tin, thư viện. Sản phẩm thông tin là kết quả của quá trình xử lý thông tin, và là các công cụ giúp cho việc tìm kiếm thông tin. Dịch vụ thông tin là toàn bộ các công việc, hoạt động, quá trình hay phương thức mà cơ quan đưa ra nhằm đáp ứng các loại nhu cầu thông tin của cộng đồng người đọc (người dùng tin). Nguồn tham khảo: 1. Hiện trạng và một số tính chất phát triển của dịch vụ tại các thư viện. http://nlv.gov.vn/nghiep-vu-thu-vien/hien-trang-va-mot-so-tinh-chat-phat-trien-cua-dich-vu-tai-cac-thu-vien.html.- Trần Mạnh Tuấn. 2. Sự khác biệt giữa sản phẩm và dịch vụ. http://kinhtetuanminh.vn/su-khac-biet-giua-san-pham-va-dich-vu/ .- Lưu Đan Thọ.