Bộ thủ là gì và trong tiếng Nhật có bao nhiêu bộ thủ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bộ thủ là một phần cơ bản của Hán tự, nó dùng để sắp xếp lại để cấu hình nên các Hán tự. Trong tiếng nhật có 214 bộ thủ.
Trả lời
Bộ thủ là một phần cơ bản của Hán tự, nó dùng để sắp xếp lại để cấu hình nên các Hán tự. Trong tiếng nhật có 214 bộ thủ.