Các bạn thấy điều gì quan trọng nhất trong xã hội?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

xã hội

,

xã hội học

,

gia đình

,

quốc gia

,

hỏi xoáy đáp hay

sự đoàn kết, lòng thương người?
Trả lời
sự đoàn kết, lòng thương người?

Chuẩn mực

Gia đình
Thái độ, ý thức con người

Đạo Đức

Công bằng và chân thành
Đạo đức
Đạo đức
Thái độ

Sự tử tế