1. Hỏi xoáy Đáp hay

Các bạn thấy điều gì quan trọng nhất trong xã hội?

Từ khóa: xã hội, xã hội học, gia đình, quốc gia, hỏi xoáy đáp hay
sự đoàn kết, lòng thương người?

Trả lời

sự đoàn kết, lòng thương người?

Chuẩn mực

Gia đình
Thái độ, ý thức con người

Đạo Đức

Công bằng và chân thành
Đạo đức
Đạo đức
Thái độ

Sự tử tế