Các kiểu phân loại hành động xã hội?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo mức độ ý thức của hành động (Pareto - Italia): Hành động lôgic: có mục đích được ý thức rõ ràng. Hành động không lôgic: hành động bản năng, không được ý thức. (Do bản năng, ham muốn, lợi ích thúc đẩy). Chủ thể nào khi hành động đều có cả hành động lôgic và hành động không lôgic. Nhưng theo Pareto, hành động không lôgic là cốt lõi và là cơ sở của mọi quá trình xã hội.Theo động cơ (Max Weber - Đức): Hành động duy lý, công cụ: thực hiện có cân nhắc, tính toán, lựa chọn công cụ, phương tiện, mục đích sao cho hiệu quả nhất (hành động kinh tế). Hành động duy lý giá trị: được thực hiện vì bản thân hành động (mục đích tự thân). Loại hành động này có thể nhằm vào những mục đích phi lý nh ưng lại được thực hiện bằng những công cụ, phương tiện duy lý như hành vi tín ngưỡng. Hành động duy cảm (xúc cảm): do các trạng thái xúc cảm tình cảm bột phát gây ra, không có sự cân nhắc, xem xét, phân tích. Ví dụ: hành động của một đám đông quá khích, hành động do tức giận gây ra. Hành động duy lý, truyền thống: tuân thủ theo những thói quen, nghi lễ, phong tục tập quán. Trong đó, Weber coi trọng nhất là hành động duy lý công cụ. Toàn thể - bộ phận: chủ thể tuân thủ theo những quy tắc chung hoặc theo những tình huống đặc thù của hoàn cảnh khi hành động. Đạt tới chủ thể hành động có định hướng, liên quan đến những đặc điểm xã hội của các cá nhân khác như nghề nghiệp, học vấn, địa vị, giới tính, tuổi, màu da.... Cảm xúc trung lập: thoả mãn các nhu cầu trực tiếp cấp bách hoặc những nhu cầu nào đó xa vời nhưng quan trọng. Ví dụ: SV đang ôn thi thì có người chết đuối: cứu người hay tiếp tục ôn thi? Đặc thù là phân tán: định hướng đến các đặc thù hay những đặc điểm chung của hoàn cảnh. Định hướng cá nhân, định hướng nhóm: chủ thể hành động vì lợi ích của bản thân hay có tính đến lợi ích của nhóm.
Trả lời
Theo mức độ ý thức của hành động (Pareto - Italia): Hành động lôgic: có mục đích được ý thức rõ ràng. Hành động không lôgic: hành động bản năng, không được ý thức. (Do bản năng, ham muốn, lợi ích thúc đẩy). Chủ thể nào khi hành động đều có cả hành động lôgic và hành động không lôgic. Nhưng theo Pareto, hành động không lôgic là cốt lõi và là cơ sở của mọi quá trình xã hội.Theo động cơ (Max Weber - Đức): Hành động duy lý, công cụ: thực hiện có cân nhắc, tính toán, lựa chọn công cụ, phương tiện, mục đích sao cho hiệu quả nhất (hành động kinh tế). Hành động duy lý giá trị: được thực hiện vì bản thân hành động (mục đích tự thân). Loại hành động này có thể nhằm vào những mục đích phi lý nh ưng lại được thực hiện bằng những công cụ, phương tiện duy lý như hành vi tín ngưỡng. Hành động duy cảm (xúc cảm): do các trạng thái xúc cảm tình cảm bột phát gây ra, không có sự cân nhắc, xem xét, phân tích. Ví dụ: hành động của một đám đông quá khích, hành động do tức giận gây ra. Hành động duy lý, truyền thống: tuân thủ theo những thói quen, nghi lễ, phong tục tập quán. Trong đó, Weber coi trọng nhất là hành động duy lý công cụ. Toàn thể - bộ phận: chủ thể tuân thủ theo những quy tắc chung hoặc theo những tình huống đặc thù của hoàn cảnh khi hành động. Đạt tới chủ thể hành động có định hướng, liên quan đến những đặc điểm xã hội của các cá nhân khác như nghề nghiệp, học vấn, địa vị, giới tính, tuổi, màu da.... Cảm xúc trung lập: thoả mãn các nhu cầu trực tiếp cấp bách hoặc những nhu cầu nào đó xa vời nhưng quan trọng. Ví dụ: SV đang ôn thi thì có người chết đuối: cứu người hay tiếp tục ôn thi? Đặc thù là phân tán: định hướng đến các đặc thù hay những đặc điểm chung của hoàn cảnh. Định hướng cá nhân, định hướng nhóm: chủ thể hành động vì lợi ích của bản thân hay có tính đến lợi ích của nhóm.