Các loại lệnh trong đầu tư chứng khoán

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

LỆNH TRONG NGÀY (DAY ORDER)

Là chỉ thị cho bên môi giới thực hiện giao dịch tại mức giá cụ thể và lệnh này sẽ hết hạn vào cuối ngày nếu như nó không được hoàn thành.

LỆNH THỊ TRƯỜNG (MARKET PRICE ORDER - MP)

Là lệnh mua hoặc bán cổ phiếu yêu cầu thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất (đối với giao dịch mua) hoặc giá mua cao nhất (đối với giao dịch bán) hiện có trên thị trường giúp người đầu tư thực hiện mua bán nhanh.

LỆNH GIỚI HẠN (LIMIT ORDER - LO)

Là lệnh mua hoặc bán chứng khoán ở một mức giá xác định hoặc tốt hơn.

Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn, lệnh giới hạn sẽ giúp bạn giao dịch chính xác hơn.

-----------------------------

Tải ebook tài chính cá nhân miễn phí Keep and More tại Blog Phụ Nữ Tự Do

#phunutudo #dautuchungkhoan

 

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp