Các nguyên tắc của nền kinh tế phát triển bền vững?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

*Mức khai thác và sử dụng tài nguyên tai tạo phải luôn nhỏ hơn mức tái tạo của tài nguyên *Luôn luôn duy trì lượng chất thải vào môi trường nhỏ hơn khả năng hấp thụ của môi trường của môi trường
Trả lời
*Mức khai thác và sử dụng tài nguyên tai tạo phải luôn nhỏ hơn mức tái tạo của tài nguyên *Luôn luôn duy trì lượng chất thải vào môi trường nhỏ hơn khả năng hấp thụ của môi trường của môi trường