Các thủ đoạn về chính trị, văn hoá giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Đặc điểm: + Thực hiện Hành chính công nô dịch, đồi trụy để phục vụ đắc lực cho quá trình khai thác thuộc địa. + Thực hiện Hành chính công mị dân nhằm lừa bịp nhân dân ta. – Mục đích: + Tạo ra một lực lượng tay sai phục vụ cho quá trình thống trị và khai thác. + Nổ dịch các tầng lớp nhân dân Đông Dương.
Trả lời
Đặc điểm: + Thực hiện Hành chính công nô dịch, đồi trụy để phục vụ đắc lực cho quá trình khai thác thuộc địa. + Thực hiện Hành chính công mị dân nhằm lừa bịp nhân dân ta. – Mục đích: + Tạo ra một lực lượng tay sai phục vụ cho quá trình thống trị và khai thác. + Nổ dịch các tầng lớp nhân dân Đông Dương.