Định nghĩa Đảng Chính trị?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đảng chính trị là tổ chức chính trị thể hiện những lợi ích chính trị của giai cấp, tầng lớp trong xã hội, liên kết những đại biểu tích cực nhất của giai cấp hay tầng lớp ấy, lãnh đạo họ đạt tới những mục đích hay lý tưởng nhất định Chính đảng là tổ chức chính trị đoàn kết những đại biểu tích cực nhất của một giai cấp xã hội nhất định (hay 1 nhóm xã hội) và thể hiện (trong cương lĩnh và các văn bản khác) những lợi ích cơ bản của giai cấp đó
Trả lời
Đảng chính trị là tổ chức chính trị thể hiện những lợi ích chính trị của giai cấp, tầng lớp trong xã hội, liên kết những đại biểu tích cực nhất của giai cấp hay tầng lớp ấy, lãnh đạo họ đạt tới những mục đích hay lý tưởng nhất định Chính đảng là tổ chức chính trị đoàn kết những đại biểu tích cực nhất của một giai cấp xã hội nhất định (hay 1 nhóm xã hội) và thể hiện (trong cương lĩnh và các văn bản khác) những lợi ích cơ bản của giai cấp đó