Cấu trúc sử động trong ngữ pháp Hán ngữ cổ đại là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sử động (使動) thực chất là sự hoạt dụng của từ loại tác động vào tân ngữ kế sau nó. Sử động được chia ra làm 3 loại chính: + Động từ thông thường có thể biểu thị ý nghĩa sử động: V + O = SỬ O + V + Động từ do hình dung từ chuyển thành được dùng với ý nghĩa sử động: ADJ + O = SỬ O + ADJ + Động từ do danh từ chuyển thành được dùng với ý nghĩa sử động: N + O = SỬ O + N + Và một số từ loại khác chuyển thành: số từ, lượng từ (ít gặp)
Trả lời
Sử động (使動) thực chất là sự hoạt dụng của từ loại tác động vào tân ngữ kế sau nó. Sử động được chia ra làm 3 loại chính: + Động từ thông thường có thể biểu thị ý nghĩa sử động: V + O = SỬ O + V + Động từ do hình dung từ chuyển thành được dùng với ý nghĩa sử động: ADJ + O = SỬ O + ADJ + Động từ do danh từ chuyển thành được dùng với ý nghĩa sử động: N + O = SỬ O + N + Và một số từ loại khác chuyển thành: số từ, lượng từ (ít gặp)