1. Văn hóa

Chủ nghĩa quốc gia dân tộc hay chủ nghĩa toàn cầu?

Đa số mng thường khuyến khích lòng yêu nước, chủ nghĩa vì dân tộc mình trên hết. Nhưng liệu trong 1 thời đại phẳng như hiện nay, khi mà có biết bao tổ chức, tập đoàn vận hành xuyên biên giới. Cùng với việc giải quyết 1 số vấn đề nghiêm trọng ở 1 quốc gia đôi khi đòi hỏi sự hợp tác của nhiều quốc gia khác (vd: thiên tai, thảm họa ở các nc châu Phi, hoặc Nhật Bản...), thì lối suy nghĩ tôn thờ tính quốc gia, dân tộc có còn nên đc áp dụng?

Từ khóa: nationalism, internationalism, globalism, Văn hóa

Chủ nghĩa quốc gia (tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc) là những đặc trung riêng của mỗi quốc gia và người ta kêu gọi người dân quốc gia đó hãy giữ gìn và phát triển truyền thống dân tộc dù các nền văn hóa khác cũng được du nhập và tiếp nhận nhưng hòa nhập chứ không hòa tan. Khi các tập đoàn đa quốc gia ra đời thì ở các chi nhánh thuộc các quốc gia khác nhau sẽ có phương thức làm việc khác nhau.

Ví dụ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nhưng họ vẫn tuân thủ những ngày nghỉ thuộc về lễ, tết truyền thống của người Việt Nam.

Một số vấn đề cần sự liên minh các quốc gia thì xưa nay vẫn có nhưng sau khi giải quyết vấn đề thì nước nào về nước đó. Nếu cái gọi là chủ nghĩa thế giới ra đời thì không cần phân chia ra từng quốc gia làm gì chỉ cần 1 thế giới là thống nhất ??? Cần chi chia quốc gia hay nền văn hóa riêng biệt

Trả lời

Chủ nghĩa quốc gia (tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc) là những đặc trung riêng của mỗi quốc gia và người ta kêu gọi người dân quốc gia đó hãy giữ gìn và phát triển truyền thống dân tộc dù các nền văn hóa khác cũng được du nhập và tiếp nhận nhưng hòa nhập chứ không hòa tan. Khi các tập đoàn đa quốc gia ra đời thì ở các chi nhánh thuộc các quốc gia khác nhau sẽ có phương thức làm việc khác nhau.

Ví dụ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nhưng họ vẫn tuân thủ những ngày nghỉ thuộc về lễ, tết truyền thống của người Việt Nam.

Một số vấn đề cần sự liên minh các quốc gia thì xưa nay vẫn có nhưng sau khi giải quyết vấn đề thì nước nào về nước đó. Nếu cái gọi là chủ nghĩa thế giới ra đời thì không cần phân chia ra từng quốc gia làm gì chỉ cần 1 thế giới là thống nhất ??? Cần chi chia quốc gia hay nền văn hóa riêng biệt