Chức năng, vai trò của chính trị ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Tổ chức, quản lý, điều tiết các quá trình xã hội (các mâu thuẫn, xung đột), thực hiện sự đối thoại giữa công dân và nhà nước. * Thể hiện, kiểm soát, phân bổ quan hệ lợi ích của các giai cấp, nhóm, tầng lớp xã hội. * Đảm bảo tính chỉnh thể, sự ổn định và trật tự của hệ thống xã hội. * Xã hội hóa cá nhân, hình thành tính tích cực xã hội, tính chủ động của con người – công dân. Đảm bảo sự phát triển cả xã hội và con người. * Quan hệ giữa các quốc gia, các dân tộc, giữa con người với tự nhiên.
Trả lời
* Tổ chức, quản lý, điều tiết các quá trình xã hội (các mâu thuẫn, xung đột), thực hiện sự đối thoại giữa công dân và nhà nước. * Thể hiện, kiểm soát, phân bổ quan hệ lợi ích của các giai cấp, nhóm, tầng lớp xã hội. * Đảm bảo tính chỉnh thể, sự ổn định và trật tự của hệ thống xã hội. * Xã hội hóa cá nhân, hình thành tính tích cực xã hội, tính chủ động của con người – công dân. Đảm bảo sự phát triển cả xã hội và con người. * Quan hệ giữa các quốc gia, các dân tộc, giữa con người với tự nhiên.