Có các phương pháp nghiên cứu Tâm lý học học nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Phương pháp quan sát. * Phương pháp điều tra bảng hỏi. * Phương pháp phỏng vấn. * Phương pháp nghiên cứu trường hợp. * Phương pháp thực nghiệm. * Phương pháp trắc nghiệm. * Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
Trả lời
* Phương pháp quan sát. * Phương pháp điều tra bảng hỏi. * Phương pháp phỏng vấn. * Phương pháp nghiên cứu trường hợp. * Phương pháp thực nghiệm. * Phương pháp trắc nghiệm. * Phương pháp nghiên cứu tài liệu.