Có phải hầu hết thời gian một ngày của bạn là dành cho chiếc điện thoại không?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Từ khóa: 

thời gian

,

điện thoại

,

lướt điện thoại

,

phong cách sống

,

xã hội

không, mình ngủ :)))))

Trả lời

không, mình ngủ :)))))