Cơ sở khách quan để hình thành quyền lực ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quyền lực ra đời 1 cách khách quan và tất yếu trong xã hội loài người, một cơ sở quan trọng cho sự ra đời quyền lực đó là khi con người sống thành cộng đồng, có tổ chức và cần có sự phối hợp hoạt động với nhau, do đó tất yếu nảy sinh quan hệ chỉ huy-phục tùng hình thành quan hệ quyền lực. - Bên cạnh đó quyền lực còn xuất phát từ lòng tham con người, xuất phát từ các nền văn minh ( văn minh nông nghiệp là quyền lực bạo lực, văn minh công nghiệp là quyền lực đồng tiền, văn minh tin học là quyền lực trí tuệ), quyền lực xuất phát từ phương thức sản xuất, mỗi trình độ của lực lượng sản xuất lạ đòi hỏi một quan hệ sản xuất phù hợp trong đó quan hệ sở hữu là căn bản nhất. Giai cấp nào nắm quyền sở hữu tư liệu sx sẽ lắm quyền lực.
Trả lời
Quyền lực ra đời 1 cách khách quan và tất yếu trong xã hội loài người, một cơ sở quan trọng cho sự ra đời quyền lực đó là khi con người sống thành cộng đồng, có tổ chức và cần có sự phối hợp hoạt động với nhau, do đó tất yếu nảy sinh quan hệ chỉ huy-phục tùng hình thành quan hệ quyền lực. - Bên cạnh đó quyền lực còn xuất phát từ lòng tham con người, xuất phát từ các nền văn minh ( văn minh nông nghiệp là quyền lực bạo lực, văn minh công nghiệp là quyền lực đồng tiền, văn minh tin học là quyền lực trí tuệ), quyền lực xuất phát từ phương thức sản xuất, mỗi trình độ của lực lượng sản xuất lạ đòi hỏi một quan hệ sản xuất phù hợp trong đó quan hệ sở hữu là căn bản nhất. Giai cấp nào nắm quyền sở hữu tư liệu sx sẽ lắm quyền lực.