1. Marketing

Công cụ Social Listening là gì?

Có phải là công cụ Lắng nghe người dùng trên mạng xã hội để cung cấp thông tin cho các thương hiệu. Từ đó, các thương hiệu có thể nhanh chóng xoay chuyển phù hợp với ưu thế cạnh tranh và danh tiếng của mình.

Từ khóa: social listening, marketing

Social listening là quá trình theo dõi, tracking các cuộc hội thoại trên social media xung quanh các chủ đề, keywords, cụm từ, brands hoặc ngành nghề cụ thể. Từ việc theo dõi, lắng nghe đó giúp bạn có thể thấu hiểu được các nhu cầu của khách hàng; giúp bạn nắm bắt được xu hướng, cơ hội để co thể tạo được các nội dung, hoạch định chiến lược trên social media tốt nhất cho sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu. Đồng thời, việc monitoring các công cụ social listening cũng giúp cho bạn nhận biết được khách hàng, cộng đồng đang nói gì hay có thái độ như thế nào về sản phẩm, thương hiệu của bạn. Tù đó, đánh giá được sức khỏe thương hiệu và hỗ trợ cho việc xử lý các nguy cơ khủng hoảng tiềm ẩn.

Trả lời

Social listening là quá trình theo dõi, tracking các cuộc hội thoại trên social media xung quanh các chủ đề, keywords, cụm từ, brands hoặc ngành nghề cụ thể. Từ việc theo dõi, lắng nghe đó giúp bạn có thể thấu hiểu được các nhu cầu của khách hàng; giúp bạn nắm bắt được xu hướng, cơ hội để co thể tạo được các nội dung, hoạch định chiến lược trên social media tốt nhất cho sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu. Đồng thời, việc monitoring các công cụ social listening cũng giúp cho bạn nhận biết được khách hàng, cộng đồng đang nói gì hay có thái độ như thế nào về sản phẩm, thương hiệu của bạn. Tù đó, đánh giá được sức khỏe thương hiệu và hỗ trợ cho việc xử lý các nguy cơ khủng hoảng tiềm ẩn.