Công nghệ 4.0 là gì?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Công nghệ 4.0 là dựa vào coing nghệ hiện đại để phát triển, mang đến cho người dùng những thông tin nhanh nhất cần thiết nhưng bên cạnh đó làm giảm đi trình độ giao tiếp ứng xữ...
Trả lời
Công nghệ 4.0 là dựa vào coing nghệ hiện đại để phát triển, mang đến cho người dùng những thông tin nhanh nhất cần thiết nhưng bên cạnh đó làm giảm đi trình độ giao tiếp ứng xữ...
Công nghệ 4.0 là công nghệ hiện đại nhưng văn hoá kém