Đo chiều cao của 1 tòa nhà cao tầng nhưng không có bất kìa loại thước nào dài bằng chiều cao của tòa nhà đó.

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

đo chiều cao của 1 tầng rồi nhân với số tầng của tòa nhà, hoặc đưa về bài Toán sử dụng tam giác đồng dạng để tính
Trả lời
đo chiều cao của 1 tầng rồi nhân với số tầng của tòa nhà, hoặc đưa về bài Toán sử dụng tam giác đồng dạng để tính