Các đặc trưng biểu thị dòng chảy?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các đặc trưng biểu thị dòng chảy bao gồm: - Lưu lượng nước: Là lượng nước chảy qua một mặt cắt của một con sông nào đó trong đơn vị thời gian. Ngoài lưu lượng tức thời còn có lưu lượng bình quân (ngày, tháng, năm,…) - Tổng lượng dòng chảy: Là lượng nước đi qua một mặt cắt nào đó trong thời đoạn - Mô đun dòng chảy: Là trị số lưu lượng sinh ra trên một đơn vị diện tích lưu vực. - Lớp dòng chảy: Là chiều cao của lớp nước có được khi tổng lượng dòng chảy được trải đều trên bề mặt diện tích lưu vực. - Dòng chảy chuẩn: Các trị số dòng chảy dao động theo thời gian, chỉ khi thời gian để tính trung bình đủ dài thì các đặc trưng dòng chảy mới ổn định, và giá trị đó là dòng chảy chuẩn. - Hệ số mô đun: Là tỷ số giữa lưu lượng dòng chảy một năm nào đó so với dòng chảy chuẩn Q0. - Hệ số dòng chảy: Là tỷ số chiều cao lớp dòng chảy y trong thời đoạn nào đó trên lượng mưa rơi tương ứng với thời đoạn đó trên lưu vực ta đang xét.
Trả lời
Các đặc trưng biểu thị dòng chảy bao gồm: - Lưu lượng nước: Là lượng nước chảy qua một mặt cắt của một con sông nào đó trong đơn vị thời gian. Ngoài lưu lượng tức thời còn có lưu lượng bình quân (ngày, tháng, năm,…) - Tổng lượng dòng chảy: Là lượng nước đi qua một mặt cắt nào đó trong thời đoạn - Mô đun dòng chảy: Là trị số lưu lượng sinh ra trên một đơn vị diện tích lưu vực. - Lớp dòng chảy: Là chiều cao của lớp nước có được khi tổng lượng dòng chảy được trải đều trên bề mặt diện tích lưu vực. - Dòng chảy chuẩn: Các trị số dòng chảy dao động theo thời gian, chỉ khi thời gian để tính trung bình đủ dài thì các đặc trưng dòng chảy mới ổn định, và giá trị đó là dòng chảy chuẩn. - Hệ số mô đun: Là tỷ số giữa lưu lượng dòng chảy một năm nào đó so với dòng chảy chuẩn Q0. - Hệ số dòng chảy: Là tỷ số chiều cao lớp dòng chảy y trong thời đoạn nào đó trên lượng mưa rơi tương ứng với thời đoạn đó trên lưu vực ta đang xét.