Đối tượng nghiên cứu của xã hội học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đối tượng nghiên cứu của XHH được nhìn nhận ở 3 phương diện vĩ mô, trung mô, và vi mô như sau: Theo Auguste Comte quan niệm đối tượng nghiên cứu của xã hội học là cơ cấu của xã hội và biến đổi xã hội, tầm vĩ mô. Theo Emile Durkheim cho rằng đối tượng nghiên cứu của xã hội học là các sự kiện xã hội, đó là những cách hành động, cách suy nghĩ, cách cảm nhận mang tính tập thể, đó là những khuôn mẫu chung mà người ta thu nhận thông qua học hỏi. ông nhìn nhận XHH ở tầm trung mô. Theo quan niệm của Max Weber, đối tượng nghiên cứu của xã hội học là hành động xã hội. Từ đó ta thấy Max Weber nhìn đối tượng nghiên cứu của xã hội học đến từ góc độ vi mô.
Trả lời
Đối tượng nghiên cứu của XHH được nhìn nhận ở 3 phương diện vĩ mô, trung mô, và vi mô như sau: Theo Auguste Comte quan niệm đối tượng nghiên cứu của xã hội học là cơ cấu của xã hội và biến đổi xã hội, tầm vĩ mô. Theo Emile Durkheim cho rằng đối tượng nghiên cứu của xã hội học là các sự kiện xã hội, đó là những cách hành động, cách suy nghĩ, cách cảm nhận mang tính tập thể, đó là những khuôn mẫu chung mà người ta thu nhận thông qua học hỏi. ông nhìn nhận XHH ở tầm trung mô. Theo quan niệm của Max Weber, đối tượng nghiên cứu của xã hội học là hành động xã hội. Từ đó ta thấy Max Weber nhìn đối tượng nghiên cứu của xã hội học đến từ góc độ vi mô.