1. Marketing

Ecommerce có những ngày hội gì?

Từ khóa: ecommerce, marketing

Sinh nhật

  • Tiki Tháng 4
  • Lazada tháng 5
  • Shoppee 12.12

Lễ độc thân: 11.11

Ngày 10.10 năm ngoái có gì đó mà mình quên rồi

Chắc các ngày lễ khác trong năm, cũng có thể là cớ để khuyến mãi như ngày hội thôi.

Trả lời

Sinh nhật

  • Tiki Tháng 4
  • Lazada tháng 5
  • Shoppee 12.12

Lễ độc thân: 11.11

Ngày 10.10 năm ngoái có gì đó mà mình quên rồi

Chắc các ngày lễ khác trong năm, cũng có thể là cớ để khuyến mãi như ngày hội thôi.

Theo như plan của Shopee thì tháng nào cũng có ngày hội sales lớn nhỏ. Ngày hội chỉ là cớ để các sàn tung chương trình thôi. Shopee hay đặt ngày hội chương trình theo số đẹp như 9/9, 10/10, 11/11, 12/12