Giải thích câu nói "Hữu bất ngu chi dự; hữu cầu toàn chi hủy." của Mạnh Tử?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nghĩa là: "Có người chẳng biết lo liệu mà được khen; có người tìm sự hoàn toàn mà bị chế nhạo.". Trong cuộc sống, có không ít kẻ thiếu thực tài nhưng phất lên nhờ gặp thời, lại có không ít trang anh hùng vì sinh lầm thời mà rơi vào bi kịch. Bởi vậy, cổ nhân mới có câu: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". "Tứ thư bình giải" cho rằng, có không ít yếu tố làm nên thành công, cũng có vô số nguyên nhân dẫn đến thất bại mà con người dù không ngoan đến đâu cũng không thể phân tích thấu đáo được. Vì vậy, chúng ta không nên lấy sự thành bại để đánh giá một người mà chỉ nên luận cái tài cái thiện của người ấy mà thôi.
Trả lời
Nghĩa là: "Có người chẳng biết lo liệu mà được khen; có người tìm sự hoàn toàn mà bị chế nhạo.". Trong cuộc sống, có không ít kẻ thiếu thực tài nhưng phất lên nhờ gặp thời, lại có không ít trang anh hùng vì sinh lầm thời mà rơi vào bi kịch. Bởi vậy, cổ nhân mới có câu: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". "Tứ thư bình giải" cho rằng, có không ít yếu tố làm nên thành công, cũng có vô số nguyên nhân dẫn đến thất bại mà con người dù không ngoan đến đâu cũng không thể phân tích thấu đáo được. Vì vậy, chúng ta không nên lấy sự thành bại để đánh giá một người mà chỉ nên luận cái tài cái thiện của người ấy mà thôi.