Hán Nôm là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hán Nôm gồm có học chữ: Chữ Hán và chữ Nôm Chữ Hán là chữ của người Hán tức người Trung Quốc ngày xưa, nhưng được đọc theo cách đọc của người Việt gọi là cách đọc Hán Việt (âm Hán Việt), được người Việt biến đổi chút ít cho phù hợp với điều kiện của người Việt phục vụ cho sự phát triển của dân tộc trong suốt thời kỳ lịch sử cũng như trong hiện tại và tương lai. Chữ Nôm là chữ được xây dựng trên cơ sở chữ Hán và các bộ thủ chữ Hán, đọc trên cơ sở âm Hán Việt để ghi âm tiếng nói của người. Trong lịch sử chữ Nôm chưa từng được chuẩn hóa nên có nhiều cách viết và cách đọc khác nhau tùy thuộc vào trình độ và thói quen của người viết bên cạnh những chữ đã được cố định do cách dùng quá phổ biến của người dân.
Trả lời
Hán Nôm gồm có học chữ: Chữ Hán và chữ Nôm Chữ Hán là chữ của người Hán tức người Trung Quốc ngày xưa, nhưng được đọc theo cách đọc của người Việt gọi là cách đọc Hán Việt (âm Hán Việt), được người Việt biến đổi chút ít cho phù hợp với điều kiện của người Việt phục vụ cho sự phát triển của dân tộc trong suốt thời kỳ lịch sử cũng như trong hiện tại và tương lai. Chữ Nôm là chữ được xây dựng trên cơ sở chữ Hán và các bộ thủ chữ Hán, đọc trên cơ sở âm Hán Việt để ghi âm tiếng nói của người. Trong lịch sử chữ Nôm chưa từng được chuẩn hóa nên có nhiều cách viết và cách đọc khác nhau tùy thuộc vào trình độ và thói quen của người viết bên cạnh những chữ đã được cố định do cách dùng quá phổ biến của người dân.