Hạt nhân của tin tức quảng cáo là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trong lịch sử từ khi có truyền thông đại chúng đến nay, dù mục đích của truyền tải tin tức của giới truyền thông vô cùng đa dạng, nhưng bất luận là mục đích gì thì điều kiện tiên quyết là tin tức truyền tải phải có được sự chú ý của người tiếp nhận. Bất kỳ một tin tức nào , nếu không có được sự chú ý của mọi người thì không thể được mọi người ghi nhớ và tìm hiểu; người truyền tải tin tức muốn đạt được mục đích cũng chỉ có thể là nguyện vọng chủ quan của họ mà thôi. Người tiếp nhận hoàn toàn có quyền chủ động để có hay không chú ý và tìm hiểu một tin tức nào đó; cơ quan truyền thông đại chúng không có quyền ép buộc hay áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với họ, mà chỉ có thể dựa vào bản thân tin tức truyển tải để dẫn dụ sự chú ý của họ. Như vậy, có một vấn đề đặt ra: tin tức như thế nào mới nhận được sự chú ý của người tiếp nhận một cách hiệu quả nhất? làm thế nào nâng cao tỉ lệ người lựa chọn tin tức ? Mọi người có thể không cần suy nghĩ mà trả lời rằng: đó là tin tức mà họ cần. Đáp án cũng chỉ đơn giản như thế. Một mẩu tin tức quảng cáo có thể nhận được sự chú ý của người tiếp nhận vì tin tức đó ở một khía cạnh nào đó, hoặc đáp ứng được nhu cầu mang tính tự nhiên, hoặc đáp ứng được nhu cầu mang tính xã hội, hoặc đồng thời đáp ứng được cả hai nhu cầu đó của họ.
Trả lời
Trong lịch sử từ khi có truyền thông đại chúng đến nay, dù mục đích của truyền tải tin tức của giới truyền thông vô cùng đa dạng, nhưng bất luận là mục đích gì thì điều kiện tiên quyết là tin tức truyền tải phải có được sự chú ý của người tiếp nhận. Bất kỳ một tin tức nào , nếu không có được sự chú ý của mọi người thì không thể được mọi người ghi nhớ và tìm hiểu; người truyền tải tin tức muốn đạt được mục đích cũng chỉ có thể là nguyện vọng chủ quan của họ mà thôi. Người tiếp nhận hoàn toàn có quyền chủ động để có hay không chú ý và tìm hiểu một tin tức nào đó; cơ quan truyền thông đại chúng không có quyền ép buộc hay áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với họ, mà chỉ có thể dựa vào bản thân tin tức truyển tải để dẫn dụ sự chú ý của họ. Như vậy, có một vấn đề đặt ra: tin tức như thế nào mới nhận được sự chú ý của người tiếp nhận một cách hiệu quả nhất? làm thế nào nâng cao tỉ lệ người lựa chọn tin tức ? Mọi người có thể không cần suy nghĩ mà trả lời rằng: đó là tin tức mà họ cần. Đáp án cũng chỉ đơn giản như thế. Một mẩu tin tức quảng cáo có thể nhận được sự chú ý của người tiếp nhận vì tin tức đó ở một khía cạnh nào đó, hoặc đáp ứng được nhu cầu mang tính tự nhiên, hoặc đáp ứng được nhu cầu mang tính xã hội, hoặc đồng thời đáp ứng được cả hai nhu cầu đó của họ.