1. Ngoại ngữ

Have yet to và have not yet có thể dùng hoán đổi cho nhau trong các ngữ cảnh khác nhau được không?

Từ khóa: english, past-participle, ngoại ngữ

Hai cụm này nghĩa gần như nhau. Nhưng "have yet to" thường có mang ý nghĩa bạn sẽ dự tính làm điều đó trong tương lai, hoặc khả năng xảy ra trong tương lai. Có thể dùng "be" thay cho "have": ví dụ bài hát "The best is yet to come" = điều tốt nhất chưa đến (sẽ đến một lúc nào đó).. Trong khi đó, "have not yet" chỉ mang nghĩa chưa làm gì đó, tự nó không mang nghĩa dự định tương lai.

Ví dụ:

I have yet to do my homework (Tôi chưa làm bài tập, sẽ làm)

I have not yet done my homework (Tôi chưa làm bài tập, chấm hết).

Trả lời

Hai cụm này nghĩa gần như nhau. Nhưng "have yet to" thường có mang ý nghĩa bạn sẽ dự tính làm điều đó trong tương lai, hoặc khả năng xảy ra trong tương lai. Có thể dùng "be" thay cho "have": ví dụ bài hát "The best is yet to come" = điều tốt nhất chưa đến (sẽ đến một lúc nào đó).. Trong khi đó, "have not yet" chỉ mang nghĩa chưa làm gì đó, tự nó không mang nghĩa dự định tương lai.

Ví dụ:

I have yet to do my homework (Tôi chưa làm bài tập, sẽ làm)

I have not yet done my homework (Tôi chưa làm bài tập, chấm hết).