Học tâm lý không qua ĐH vẫn chất lượng?

  1. Sức khoẻ

  2. Giáo dục

  3. Tâm lý học

  4. Hướng nghiệp

  5. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  6. Cơ hội nghề nghiệp

xin hỏi làm sao trở thành nhà tâm lý học, chuyên viên tham vấn chuyên nghiệp thượng thừa.


Mà không qua đại học.

Lại học phí thấp hoặc miễn phí.Từ khóa: 

sức khoẻ

,

giáo dục

,

tâm lý học

,

hướng nghiệp

,

thấu ngành hiểu nghề

,

cơ hội nghề nghiệp

Bản chất tâm lý cũng là một ngành khoa học tương đối khó. Vì vậy, nếu không qua đại học mà chỉ đơn thuần tham gia các khóa học với học phí thấp hoặc miễn phí thì bạn sẽ không bao giờ đạt tới trình độ thượng thừa được đâu. Cái gì thì cũng cần nền tảng, bạn chưa bắt đầu mà đã mong muốn trở thành nhà tâm lý học hay chuyên viên tham vấn chuyên nghiệp thì mình e là chỉ có nằm mơ mới đạt được. Muốn học thì phải bỏ tiền, rất nhiều tiền bạn ạ. 

https://cdn.noron.vn/2023/01/13/tam-ly-giao-duc-1673594175.jpg
Trả lời

Bản chất tâm lý cũng là một ngành khoa học tương đối khó. Vì vậy, nếu không qua đại học mà chỉ đơn thuần tham gia các khóa học với học phí thấp hoặc miễn phí thì bạn sẽ không bao giờ đạt tới trình độ thượng thừa được đâu. Cái gì thì cũng cần nền tảng, bạn chưa bắt đầu mà đã mong muốn trở thành nhà tâm lý học hay chuyên viên tham vấn chuyên nghiệp thì mình e là chỉ có nằm mơ mới đạt được. Muốn học thì phải bỏ tiền, rất nhiều tiền bạn ạ. 

https://cdn.noron.vn/2023/01/13/tam-ly-giao-duc-1673594175.jpg