1. Ngoại ngữ

Idioms - To hit someone below the belt: đối xử bất công với ai đó They really hit me below the belt this time: lần này họ đã thực sự bất công với tôi. To have a ball: có một buổi quẩy tưng bừng (một bữa tiệc...) I have a ball: tôi có một buổi quẩy tưng bừng.

Từ khóa: Ngoại ngữ