Immanuel Kant và một lập trình viên, ai thông minh hơn?

  1. Triết học

Liệu một nhà triết học hay một nhà toán học, ai thông minh hơn? 
Từ khóa: 

triết học

Bạn đang muốn so sánh giữa một người có ảnh hưởng tới kỷ nguyên khai sáng với một lập trình viên ở hiện tại @@ Mình nghĩ 2 chuyên môn khác nhau rồi nhưng mình chắc chắn ông Immanuel Kant thông minh hơn rồi. 

Trả lời

Bạn đang muốn so sánh giữa một người có ảnh hưởng tới kỷ nguyên khai sáng với một lập trình viên ở hiện tại @@ Mình nghĩ 2 chuyên môn khác nhau rồi nhưng mình chắc chắn ông Immanuel Kant thông minh hơn rồi. 

2 người 2 lĩnh vực khác nhau sao so sánh như này được nhỉ? Ví dụ mà bạn so sánh chung 1 chuyên môn mà 2 ông khác nhau thì nghe sẽ hợp lí hơn 

Ông Immanuel Kant ở những năm 1800 lận @@ một nhà toán học ở thời đại bây giờ thì tôi tin rằng một nhà toán học sẽ thông minh hơn