Kiến trúc của đá trầm tích hóa học và sinh học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đá trầm tích hóa học và sinh học có các lọai kiến trúc sau: - Vô định hình: gặp trong đá trầm tích do ngưng keo - Tha hình: gặp trong các đá vôi, hạt có dạng méo mó - Tứ hình: khoáng vật dạng đa diện - Thay thế, do sự thay thế lẫn nhau trong việc biến đổi thứ sinh - Tàn tích sinh vật: di tích sinh vật đã bị cà nát, vỡ vụn - Hóa hạt: hình thành do sự tái kết tinh thành những tinh thể lớn, nằm rời rạc trong nền hạt nhỏ
Trả lời
Đá trầm tích hóa học và sinh học có các lọai kiến trúc sau: - Vô định hình: gặp trong đá trầm tích do ngưng keo - Tha hình: gặp trong các đá vôi, hạt có dạng méo mó - Tứ hình: khoáng vật dạng đa diện - Thay thế, do sự thay thế lẫn nhau trong việc biến đổi thứ sinh - Tàn tích sinh vật: di tích sinh vật đã bị cà nát, vỡ vụn - Hóa hạt: hình thành do sự tái kết tinh thành những tinh thể lớn, nằm rời rạc trong nền hạt nhỏ