Kinh Thánh ngày nay được hình thành như thế nào?

  1. Tâm linh

Mình có khá nhiều thắc mắc. Kinh Thánh được hình thành như thế nào? Những điều được viết trong Kinh Thánh là do đâu mà ra và có thay đổi theo thời gian hay không? Tại sao ta biết là nó có đúng hay không?

Từ khóa: 

tâm linh

Kinh Thánh là sách đã được ghi chép bởi nhiều tác giả trải qua khoảng 1600 năm trời từ Kinh Thánh Cựu Ước mà Môise đã ghi chép trước tiên nhất, cho đến Khải Huyền mà sứ đồ Giăng đã ghi chép sau cùng.
Kinh Thánh được ghi chép trong tình huống khác và thời đại khác nhau, nhưng đều được cấu thành bởi những chủ đề nhất quán và với những nội dung không mâu thuẫn lẫn nhau.
Đối với Kinh Thánh Cựu Ước được làm thành nhiều quyển bản sao và được bảo tồn bởi các thầy thông giáo chuyên môn. Khoảng 200 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, xuất hiện một bản dịch các sách thánh Do Thái sang tiếng Hy Lạp và được công nhận rộng rãi là bản dịch được linh hứng. Tính chính xác của việc làm bản sao đã được làm sáng tỏ thông qua kết quả đối chiếu của các bản sao khác thời đại.

Quy điển hóa Kinh Thánh là việc làm giúp loại bỏ mọi tác phẩm sai trái cũng đang được lan truyền phổ biến lúc bấy giờ, và có quy chuẩn rõ ràng để hướng dẫn các nhà thờ sách nào được đọc trong Thánh lễ, sách nào không.

Trả lời
Kinh Thánh là sách đã được ghi chép bởi nhiều tác giả trải qua khoảng 1600 năm trời từ Kinh Thánh Cựu Ước mà Môise đã ghi chép trước tiên nhất, cho đến Khải Huyền mà sứ đồ Giăng đã ghi chép sau cùng.
Kinh Thánh được ghi chép trong tình huống khác và thời đại khác nhau, nhưng đều được cấu thành bởi những chủ đề nhất quán và với những nội dung không mâu thuẫn lẫn nhau.
Đối với Kinh Thánh Cựu Ước được làm thành nhiều quyển bản sao và được bảo tồn bởi các thầy thông giáo chuyên môn. Khoảng 200 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, xuất hiện một bản dịch các sách thánh Do Thái sang tiếng Hy Lạp và được công nhận rộng rãi là bản dịch được linh hứng. Tính chính xác của việc làm bản sao đã được làm sáng tỏ thông qua kết quả đối chiếu của các bản sao khác thời đại.

Quy điển hóa Kinh Thánh là việc làm giúp loại bỏ mọi tác phẩm sai trái cũng đang được lan truyền phổ biến lúc bấy giờ, và có quy chuẩn rõ ràng để hướng dẫn các nhà thờ sách nào được đọc trong Thánh lễ, sách nào không.