1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Kỷ luật hiệu quả với dân trí thấp, vậy dân trí cao thì nên sử dụng phương pháp quản lý nào?

Từ khóa: quản trị, managerment, quản lý, văn hóa doanh nghiệp, kinh doanh và khởi nghiệp

Tung fake news.

Trả lời

Tung fake news.