1. Ngoại ngữ

Làm sao để nói " tôi làm những gì tôi thích và bạn cũng vậy" trong tiếng anh đúng ngữ pháp ?

Từ khóa: ngoại ngữ

Nếu là mình thì mình sẽ chỉ nói đơn giản là: "I can do what I want & you can, too"

Nếu là văn nói thì thực ra bạn không cần quá quan trọng ngữ pháp, nói sao miễn người ta hiểu đúng ý mình và đừng sai trầm trọng là được. Văn viết thì mới khác.

Trả lời

Nếu là mình thì mình sẽ chỉ nói đơn giản là: "I can do what I want & you can, too"

Nếu là văn nói thì thực ra bạn không cần quá quan trọng ngữ pháp, nói sao miễn người ta hiểu đúng ý mình và đừng sai trầm trọng là được. Văn viết thì mới khác.