Lấy ví dụ về Nguyên tắc liên hệ giữa Tâm lý học và các hiện tượng khác?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ví dụ: Khi nghiên cứu về động cơ học tập của sinh viên thì không tách động cơ thành một hiện tượng biệt lập mà phải xem xét động cơ học tập trong mối liên hệ với môi trường văn hóa - xã hội, khả năng nhận thức, nhân cách, cảm xúc,…
Trả lời
Ví dụ: Khi nghiên cứu về động cơ học tập của sinh viên thì không tách động cơ thành một hiện tượng biệt lập mà phải xem xét động cơ học tập trong mối liên hệ với môi trường văn hóa - xã hội, khả năng nhận thức, nhân cách, cảm xúc,…