Lí do kinh tế anh bị mất địa vị độc quyền và đứng thứ 2 tg sau mỹ?( gợi ý : nguyên nhân là ở trong nc anh )?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Do mỹ vươn lên vị trí thứ nhất
Trả lời
Do mỹ vươn lên vị trí thứ nhất
Do mỹ đã dẫn đầu thế giới về kinh tế và sỡ hữu thuộc địa
không thich nghi kịp