Liệu nỗ lực để hơn người khác có phải là một loại động lực?

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

  3. Xã hội

  4. Tâm sự cuộc sống

  5. Triết học

  6. Tư duy

Từ khóa: 

phong cách sống

,

giáo dục

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

triết học

,

tư duy

Có, bất cứ cái gì thúc đẩy bạn hành động, thúc đẩy bạn cố gắng thì đều là động lực cả.

Trả lời

Có, bất cứ cái gì thúc đẩy bạn hành động, thúc đẩy bạn cố gắng thì đều là động lực cả.

Nếu nỗ lực của bạn nhằm vào việc tăng giá trị bản thân để từ đó đạt được sự ưu tú vượt lên người khác thì đây là một loại động lực cạnh tranh.

Còn nếu nỗ lực của bạn không nhằm vào việc tăng giá trị bản thân, hoặc có phần nào cản trở sự vươn lên của người khác, triệt hạ người khác để giành sự hơn thua thì đó là mục tiêu chứ không phải động lực.

Động lực là cái thúc đẩy bạn đến mục tiêu.

Mục tiêu là cái bạn muốn đi đến.

Đừng để sự hơn thua là mục tiêu của bạn.