Mạng sống con người có được coi là một loại tài sản không?

  1. Thinking Hub

  2. Luật pháp

Từ khóa: 

mạng sống

,

con người

,

tài sản

,

thinking hub

,

luật pháp

Tôi cho là không! Tính mạng và con người không thể là một loại tài sản, hiểu đơn giản nó là một sự sống và nó không thể ngang hàng với với bất kỳ loại tài sản nào, điều đó sẽ khiến tính mạng con người trở nên rẻ mạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ được mạng của mình, nó phụ thuộc vào hoàn cảnh, môi trường, thời điểm hay có thứ gọi là định mệnh. Trên đời này còn rất nhiều thứ gắn mạng sống con người như một trò chơi hay một dạng thế chấp tài sản, cơ hội. Tôi là người phản đối kịch liệt vấn đề này!

Trả lời

Tôi cho là không! Tính mạng và con người không thể là một loại tài sản, hiểu đơn giản nó là một sự sống và nó không thể ngang hàng với với bất kỳ loại tài sản nào, điều đó sẽ khiến tính mạng con người trở nên rẻ mạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ được mạng của mình, nó phụ thuộc vào hoàn cảnh, môi trường, thời điểm hay có thứ gọi là định mệnh. Trên đời này còn rất nhiều thứ gắn mạng sống con người như một trò chơi hay một dạng thế chấp tài sản, cơ hội. Tôi là người phản đối kịch liệt vấn đề này!

Có chứ! Mình nghĩ đó là một loại tài sản quan trọng nhất cần được phải tôn trọng và bảo vệ, khi chúng ta tôn trọng và bảo vệ loại tài sản này tức là ta đang cũng bảo vệ các loại tài sản khác (tiền, dân sự, quyền tài sản,...)

Cái gì bán được thì quy vào tài sản hết!