Mấy cái số đứng đằng sau với mấy số nhỏ đứng trước của ký hiệu hóa học có ý nghĩa gì vậy?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Bạn có thể có 1 ví dụ cho m.n có thêm dữ kiện để trả lời.

Trả lời

Bạn có thể có 1 ví dụ cho m.n có thêm dữ kiện để trả lời.

Tham khảo ở đây nhé: 

Bảng tuần hoàn – Wikipedia tiếng Việt vi.m.wikipedia.org

cái này thuộc về kiến thức phổ thông nếu mình không nhầm thì nước ta phổ cập rồi nhỉ