Bạn có muốn làm một công việc mà phải ngồi quá lâu không?

  1. Hướng nghiệp

Đa số các công việc hiện nay chủ yếu làm văn phòng và máy tính nên phải ngồi rất lâu. Bạn có muốn công việc như vậy?
Từ khóa: 

hướng nghiệp

Tính bay nhảy nên cũng không thích nhưng giờ hiếm có việc nào suốt ngày đi trừ khi liên quan đến du lịch. Đa số thì mình vẫn làm văn phòng. Lúc rảnh cố gắng vận động và tự đi đây đó thôi 
Trả lời
Tính bay nhảy nên cũng không thích nhưng giờ hiếm có việc nào suốt ngày đi trừ khi liên quan đến du lịch. Đa số thì mình vẫn làm văn phòng. Lúc rảnh cố gắng vận động và tự đi đây đó thôi