Mọi người tư vấn cho em là nên vào Y trong Quân đội hay Y ngoài ở các trường đại học?

  1. Giáo dục

  2. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

giáo dục

,

hướng nghiệp

Nếu mà bạn làm việc thì mình nghĩ nên theo Y ngoài ở các trường Đại học, có nhiều cơ hội phát triển và môi trường đa dạng hơn.

Trả lời

Nếu mà bạn làm việc thì mình nghĩ nên theo Y ngoài ở các trường Đại học, có nhiều cơ hội phát triển và môi trường đa dạng hơn.

Ý em là học tập hay làm việc?