Một con gà trống đẻ chứng trên mái nhà hỏi quả trứng lan về bên nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Nó sẽ lăn về bên thấp hơn.

Và đề phòng bạn bảo câu trả lời này sai vì mẹo của câu hỏi thì có link dưới nhé:

Trả lời

Nó sẽ lăn về bên thấp hơn.

Và đề phòng bạn bảo câu trả lời này sai vì mẹo của câu hỏi thì có link dưới nhé:

Hi Hi, Xin trả lời bạn như sau:

  • Thứ nhất, chỉ có "quả Trứng" mà không có "quả chứng" nên sẽ không có quả nào rơi ra cả. Do vậy, không lăn qua bên nào cả.
  • Thứ hai, gà trống thì theo nguyên lý sinh học thì làm gì có Trứng mà đẻ - Trừ trường hợp gà trống bạn nuôi thừa chất can xi trong cơ thể hoặc là cá thể lưỡng tính thôi bạn. Trứng sẽ lăn từ nơi có thế năng cao đến nơi có thế năng thấp.

undefined