Một số biện pháp kỹ thuật bảo vệ tài nguyên nước

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Áp dụng công nghệ sản xuất mới, sử dụng nước khép kín, hạn chế tiêu thụ nước 2. Hạn chế trồng cấy các loại cây trồng có nhu cầu tưới nước nhiều; giảm lượng nước tổn thất do bốc hơi, lượng thấm: kiên cố hóa hệ thống kênh, mương 3. Tăng khả năng chuyển nước mặt sang nước ngầm 4. Trữ nước mưa 5. Trữ nước trong các vùng đất ngập nước
Trả lời
1. Áp dụng công nghệ sản xuất mới, sử dụng nước khép kín, hạn chế tiêu thụ nước 2. Hạn chế trồng cấy các loại cây trồng có nhu cầu tưới nước nhiều; giảm lượng nước tổn thất do bốc hơi, lượng thấm: kiên cố hóa hệ thống kênh, mương 3. Tăng khả năng chuyển nước mặt sang nước ngầm 4. Trữ nước mưa 5. Trữ nước trong các vùng đất ngập nước