1. Sức khoẻ

Mức phí thu bảo hiểm y tế hộ gia đình là bao nhiêu?

Từ khóa: sức khoẻ

Dựa vào điểm g Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 105/2014/NĐ-CP đã được quy định rất rõ về mức phí mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình 2018.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, mức đóng bảo hiểm y tế vào mỗi tháng của các cá nhân được quy định rất rõ trong luật bảo hiểm y tế.

Mức đóng của tất cả các thành viên trong hộ gia đình theo đúng Khoản 5 Điều 12 đã được sửa đổi và bổ sung của Bộ Luật Bảo hiểm y tế thì:

  • Người đầu tiên trong hộ gia đình có mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện nay.
  • Người thứ hai và thứ ba trong hộ gia đình có mức đóng lần lượt từ 70%,60%,50% so với mức phí của người thứ nhất.
  • Từ người thứ năm trở đi thì mức đóng chỉ bằng 40% mức đóng của người thứ nhất trong hộ gia đình.

Như vậy, mức phí đóng bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình được xác định như sau:

  • Người đầu tiên sẽ phải đóng với mức giá bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành. Theo đó, mức lương cơ sở hiện nay là 1.300.000 đồng như vậy mức đóng của người thứ nhất là 702.000 đồng.
  • Người thứ hai sẽ đóng mức phí bằng 70% mức phí người thứ nhất đã đóng. Như vậy, người thứ hai sẽ đóng 492.000 đồng.

Trả lời

Dựa vào điểm g Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 105/2014/NĐ-CP đã được quy định rất rõ về mức phí mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình 2018.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, mức đóng bảo hiểm y tế vào mỗi tháng của các cá nhân được quy định rất rõ trong luật bảo hiểm y tế.

Mức đóng của tất cả các thành viên trong hộ gia đình theo đúng Khoản 5 Điều 12 đã được sửa đổi và bổ sung của Bộ Luật Bảo hiểm y tế thì:

  • Người đầu tiên trong hộ gia đình có mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện nay.
  • Người thứ hai và thứ ba trong hộ gia đình có mức đóng lần lượt từ 70%,60%,50% so với mức phí của người thứ nhất.
  • Từ người thứ năm trở đi thì mức đóng chỉ bằng 40% mức đóng của người thứ nhất trong hộ gia đình.

Như vậy, mức phí đóng bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình được xác định như sau:

  • Người đầu tiên sẽ phải đóng với mức giá bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành. Theo đó, mức lương cơ sở hiện nay là 1.300.000 đồng như vậy mức đóng của người thứ nhất là 702.000 đồng.
  • Người thứ hai sẽ đóng mức phí bằng 70% mức phí người thứ nhất đã đóng. Như vậy, người thứ hai sẽ đóng 492.000 đồng.