Nêu cấu trúc của hành động XH và phân loại hành động?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hành động xã hội là hành động của con người trong quan hệ với người khác và với xã hội. Hiểu một cách cụ thể, hành động xã hội là hành vi có ý thức của con người được chủ thể gắn cho ý nghĩa chủ quan đã được lường trước về hành động của mình trong tương quan với hành động của người khác và định hướng vào hành động của họ. Cấu trúc: Xuất phát từ nhu cầu lợi ích của cá nhân; Động cơ, mục đích của hành động; Chủ thể của hành động: là cá nhân, cá nhóm, cộng đồng hay toàn thể xã hội; Công cụ, phương tiện thực hiện hành động; Hành vi và kết quả của hành động; Môi trường và hoàn cảnh của hành động: Phân loại hành động, cơ sở của hoạt động sống của cá nhân cũng như của toàn xã hội. Vì vậy chúng rất phong phú và đa dạng. Cách 1 của M.Weber: Phân loại theo động cơ. Ông đã nhấn mạnh động cơ thúc đẩy có trong ý thức của chủ thể là nguyên nhân của hành động, ông nói: “ kkhi chúng ta hiểu được động cơ thì chúng ta giải thích được hành động”. Ông đã phân tích và đưa ra 4 loại động cơ khác nhau, tương ứng với 4 loại hành động xã hội: Hành động duy lý công cụ: là loại hành động mà cá nhân phải lựa chọn kỹ lưỡng để đạt mục tiêu ví dụ: rõ nhất là hoạt động kinh tế, chính trị, quân sự, hoạt động cơ quan, công sở là hoạt động duy lý công cụ. Trong kinh doanh, người kinh doanh phải tính toấn kĩ nên kinh doanh cái gì có lợi nhuận cao nhất
Trả lời
Hành động xã hội là hành động của con người trong quan hệ với người khác và với xã hội. Hiểu một cách cụ thể, hành động xã hội là hành vi có ý thức của con người được chủ thể gắn cho ý nghĩa chủ quan đã được lường trước về hành động của mình trong tương quan với hành động của người khác và định hướng vào hành động của họ. Cấu trúc: Xuất phát từ nhu cầu lợi ích của cá nhân; Động cơ, mục đích của hành động; Chủ thể của hành động: là cá nhân, cá nhóm, cộng đồng hay toàn thể xã hội; Công cụ, phương tiện thực hiện hành động; Hành vi và kết quả của hành động; Môi trường và hoàn cảnh của hành động: Phân loại hành động, cơ sở của hoạt động sống của cá nhân cũng như của toàn xã hội. Vì vậy chúng rất phong phú và đa dạng. Cách 1 của M.Weber: Phân loại theo động cơ. Ông đã nhấn mạnh động cơ thúc đẩy có trong ý thức của chủ thể là nguyên nhân của hành động, ông nói: “ kkhi chúng ta hiểu được động cơ thì chúng ta giải thích được hành động”. Ông đã phân tích và đưa ra 4 loại động cơ khác nhau, tương ứng với 4 loại hành động xã hội: Hành động duy lý công cụ: là loại hành động mà cá nhân phải lựa chọn kỹ lưỡng để đạt mục tiêu ví dụ: rõ nhất là hoạt động kinh tế, chính trị, quân sự, hoạt động cơ quan, công sở là hoạt động duy lý công cụ. Trong kinh doanh, người kinh doanh phải tính toấn kĩ nên kinh doanh cái gì có lợi nhuận cao nhất