Ngành Sư Phạm Tiếng Pháp có kết hợp việc dạy biên phiên dịch hay không

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngành Sư Phạm Tiếng Pháp có kết hợp việc dạy biên phiên dịch. Song việc dạy biên phiên không chuyên sâu. Các bộ môn chính vẫn hướng về chuyên ngành sư phạm
Trả lời
Ngành Sư Phạm Tiếng Pháp có kết hợp việc dạy biên phiên dịch. Song việc dạy biên phiên không chuyên sâu. Các bộ môn chính vẫn hướng về chuyên ngành sư phạm